جدیدترین محصولات

مشاهده لیست

مقالات

مشاهده لیست

12نظر

نمای عایق خورشیدی (پانل های جاذب خورشیدی) تکنولوژی روز در نمای ساختمان

نمای ساختمان کلید اصلی برای روشنایی داخل، شرایط دمایی و بهره برداری از کنترل انرژی خورشید می باشد. علاوه بر نقش نمای ساختمان ، نماهای خورشیدی جهت جذب و یا انعکاس نور خورشید طراحی شده اند.

نمای عایق خورشیدی (پانل های جاذب خورشیدی) تکنولوژی روز در نمای ساختمان

نمای عایق خورشیدی (پانل های جاذب خورشیدی) تکنولوژی روز در نمای ساختمان

نمای ساختمان کلید اصلی برای روشنایی داخل، شرایط دمایی و بهره برداری از کنترل انرژی خورشید می باشد. علاوه بر نقش نمای ساختمان ، نماهای خورشیدی جهت جذب و یا انعکاس نور خورشید طراحی شده اند.

تاریخ:1395/8/18