شرکت lissmac

ارائه انواع ابزارآلات بتن، بالابر سکوی دسترسی ، اره و ... با برند lissmac

برند ها

lissmac

دسته بندی

نوع

  System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Error In Run 'dbsource' Command: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Target string size is too small to represent the XML instance
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
  at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 107
  at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 16
  at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
  ClientConnectionId:b40629a1-efd6-4640-a821-a4207b7ebffb ---> System.Exception: Error In Run 'dbsource' Command: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Target string size is too small to represent the XML instance
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
  at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 107
  at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 16
  at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
  ClientConnectionId:b40629a1-efd6-4640-a821-a4207b7ebffb ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Target string size is too small to represent the XML instance
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
  at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 107
  at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 16
  at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
  --- End of inner exception stack trace ---
  at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 58
  at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
  --- End of inner exception stack trace ---
  System.Exception: Error In Process 'print' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'list.coordinate22' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'list.coordinate22' NotFound In Sequence 1.
  at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
  --- End of inner exception stack trace ---

درباره lissmac

LISSMAC در مسیر نو آوری , تجربه و کیفیت ثابت قدم ایستاده است . هدف این شرکت همواره این بوده است تا همواره یک قدم در جلو تر قرار داشته باشد و به همین سبب , قالب های روزمرگی را شکسته است تا به این مهم دست پیدا کند . LISSMAC ساخت و ساز مدرن و تکنولوژی صنعتی به همراه عملکرد های مربوط به پیشرفت های جدید را ابداع نموده و فعالانه به ارتقاء صنعت اتوماسیون کمک کرده است . تجربه و شایستگی سیستم , مواردی هستند که محصولات این شرکت را برجسته می سازند .

شرکت LISSMAC , طیف گسترده ای از محصولات و خدمات را برای رفع الزامات بالاترین درخواست های مشتریان در ساخت و ساز و صنعت را ارائه می دهد . از دستگاه های شخصی که در سری های مختلف تولید می شود , تا سیستم های ویژه و ساخته شده به صورت سفارشی , این شرکت راهکار های برتر سیستم از یک منبع واحد را ارائه می دهد . محصولات LISSMAC توسط کیفیت بالای کارکرد , استحکام فوق العاده , طراحی جمع و جور و عملکرد ارگونومیک و کاربر پسند , شناخته شده می باشند . محصولات این شرکت فرایند های کار را برای مشتریان خود در سر تا سر جهان تسهیل می بخشد و ویژگی های عالی خود را در استفاده روزمره در شرکت های بزرگ صنعتی چند ملیتی نشان می دهد .

LISSMAC , بهترین خود را به مشتریان خود عرضه می دارد و نیازهای آن ها را با سخت کوشی و قدردانی ارزیابی می کند . LISSMAC به دنبال راه حل ایده آل برای تمام کاربرد ها در موقعیت شخصی و فردی هر مشتری می باشد . این شرکت از مشتریان خود در تمام مدت طول عمر کارکرد محصولات خود , پشتیبانی می کند و راه حل های اقتصادی برای رضایت بیش تر مشتریان را به آن ها ارائه می کند .

مشاهده بیشتر ...

محصولات

محصولات بیشتر
System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Error In Run 'dbsource' Command: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Target string size is too small to represent the XML instance
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 107
at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 16
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
ClientConnectionId:b40629a1-efd6-4640-a821-a4207b7ebffb ---> System.Exception: Error In Run 'dbsource' Command: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Target string size is too small to represent the XML instance
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 107
at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 16
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
ClientConnectionId:b40629a1-efd6-4640-a821-a4207b7ebffb ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Target string size is too small to represent the XML instance
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 107
at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 16
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 58
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---

درباره lissmac

LISSMAC در مسیر نو آوری , تجربه و کیفیت ثابت قدم ایستاده است . هدف این شرکت همواره این بوده است تا همواره یک قدم در جلو تر قرار داشته باشد و به همین سبب , قالب های روزمرگی را شکسته است تا به این مهم دست پیدا کند . LISSMAC ساخت و ساز مدرن و تکنولوژی صنعتی به همراه عملکرد های مربوط به پیشرفت های جدید را ابداع نموده و فعالانه به ارتقاء صنعت اتوماسیون کمک کرده است . تجربه و شایستگی سیستم , مواردی هستند که محصولات این شرکت را برجسته می سازند .

شرکت LISSMAC , طیف گسترده ای از محصولات و خدمات را برای رفع الزامات بالاترین درخواست های مشتریان در ساخت و ساز و صنعت را ارائه می دهد . از دستگاه های شخصی که در سری های مختلف تولید می شود , تا سیستم های ویژه و ساخته شده به صورت سفارشی , این شرکت راهکار های برتر سیستم از یک منبع واحد را ارائه می دهد . محصولات LISSMAC توسط کیفیت بالای کارکرد , استحکام فوق العاده , طراحی جمع و جور و عملکرد ارگونومیک و کاربر پسند , شناخته شده می باشند . محصولات این شرکت فرایند های کار را برای مشتریان خود در سر تا سر جهان تسهیل می بخشد و ویژگی های عالی خود را در استفاده روزمره در شرکت های بزرگ صنعتی چند ملیتی نشان می دهد .

LISSMAC , بهترین خود را به مشتریان خود عرضه می دارد و نیازهای آن ها را با سخت کوشی و قدردانی ارزیابی می کند . LISSMAC به دنبال راه حل ایده آل برای تمام کاربرد ها در موقعیت شخصی و فردی هر مشتری می باشد . این شرکت از مشتریان خود در تمام مدت طول عمر کارکرد محصولات خود , پشتیبانی می کند و راه حل های اقتصادی برای رضایت بیش تر مشتریان را به آن ها ارائه می کند .

نمایشگاه

اطلاعات تماس

تهران - سپهبد قرنی شمالی - پلاک 141 - طبقه 2 - واحد 6

02188318819

info@persiaraya.com

persiaraya.com

ارسال پیام