نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1390 - 1391,

محل پروژه

بلوار کاوه,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

مساحت (مترمربع)

280,

مدت زمان اجرای پروژه

1سال,