نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال 91,

محل پروژه

رفسنجان,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

کاربری ساختمان

تجاری,

نوع نما

فریم لس,