نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

92/04/16,

محل اجرا

شهرک صنعتی پرند- کارخانه تولید قطعات,