پروژه های نورپردازی، اجرای نورپردازی، اجرای پروژه نورپردازی